مدرسه رفتن بچه میتونه دلیلی باشه برای اعتراض به دوبلین؟

مدرسه رفتن بچه میتونه دلیلی باشه برای اعتراض به دوبلین؟
مدرسه رفتن بچه میتونه دلیلی باشه برای اعتراض به دوبلین؟
بله میتونه ولی باز بستگی داره نتیجه قطعی نمیشه گرفت
بله میتونه ولی باز بستگی داره نتیجه قطعی نمیشه گرفت
سپاس🙏