یعنی بعد 6 ماه اثرم پاک نمیشه

یعنی بعد 6 ماه اثرم پاک نمیشه
یعنی بعد 6 ماه اثرم پاک نمیشه
معلوم نیس من الان کسای میشنا سم ۸ ماه توکمپ هستند هنوز درگیر دوبلین هستند