البته اگه سوسیالی یا جاب سنتری نباشی راحت میتونی گیر بیاری

البته اگه سوسیالی یا جاب سنتری نباشی راحت میتونی گیر بیاری