ولی باید وکیل خوب بگیرید فوری

ولی باید وکیل خوب بگیرید فوری
ولی باید وکیل خوب بگیرید فوری
قبل ازاینکه خودمون رو معرفی کنیم وکیل گرفتیم