ولی بنظر من در مورد کیس اصلا هیچ تاثیری نداره نظرشخصی منه البته☺️

ولی بنظر من در مورد کیس اصلا هیچ تاثیری نداره نظرشخصی منه البته☺️
ولی بنظر من در مورد کیس اصلا هیچ تاثیری نداره نظرشخصی منه البته☺️
بله در مورد کیس و گرفتن قبولی شاید ۲ درصد تاثیر داشته باشه شاید اونم