کسی که واقعاً پناهجو هست اگر بهش یه چادر وسط جنگل بدی دستت هم میبوسه

کسی که واقعاً پناهجو هست اگر بهش یه چادر وسط جنگل بدی دستت هم میبوسه
کسی که واقعاً پناهجو هست اگر بهش یه چادر وسط جنگل بدی دستت هم میبوسه
دقیقا