راستش بعضی ها میگن پاک میشه بعضی ها میگن نمیشه

راستش بعضی ها میگن پاک میشه بعضی ها میگن نمیشه