پس میگن اگه شش ماه سیاه زندگی کنی اثر انگشتت پاک میشه

پس میگن اگه شش ماه سیاه زندگی کنی اثر انگشتت پاک میشه