بقیه کشورها مثل سوریه و نمیدونم جاهای دیگه میدونن که جنگه کشورشون ما در عین آرامش دروغین که تو‌کشورمون داریم برعکس خیلی مشکلات داریم که واقعا آدمو تا حد جنون میبره

بقیه کشورها مثل سوریه و نمیدونم جاهای دیگه میدونن که جنگه کشورشون ما در عین آرامش دروغین که تو‌کشورمون داریم برعکس خیلی مشکلات داریم که واقعا آدمو تا حد جنون میبره