ببخشیدبه چه دلیل میگین خوب نیست

ببخشیدبه چه دلیل میگین خوب نیست