وکیل اول کار گول خوردیم رفتیم سر وقت این ایرانیه امیر که هیچ کاری هم نکرد

وکیل اول کار گول خوردیم رفتیم سر وقت این ایرانیه امیر که هیچ کاری هم نکرد
وکیل اول کار گول خوردیم رفتیم سر وقت این ایرانیه امیر که هیچ کاری هم نکرد
داداش امیرلینگ ناومیگی یعنی میگی خوب وکیل منم اونه