درنهایت برات آرزوی موفقیت می‌کنم و می‌تونم بهت اطمینان بدم داشتن وکیل خوب تنها قدم موثر شماست و بقیه اش از دستت خارج. تا زمان دادگاه سعی کن اوسبیلدونگ پیدا کنی ، اوسبیلدونگ هیچ نقشی در دادگاه شما نداره، ولی اگر منفی بگیری از این دادگاه هم با داشتن اوسبیلدونگ اجازه موندن و زندگی در آلمان رو داری

درنهایت برات آرزوی موفقیت می‌کنم و می‌تونم بهت اطمینان بدم داشتن وکیل خوب تنها قدم موثر شماست و بقیه اش از دستت خارج.
تا زمان دادگاه سعی کن اوسبیلدونگ پیدا کنی ، اوسبیلدونگ هیچ نقشی در دادگاه شما نداره، ولی اگر منفی بگیری از این دادگاه هم با داشتن اوسبیلدونگ اجازه موندن و زندگی در آلمان رو داری