در نهایت اینکه دوست عزیز: چه ایرانی چه افغانستانی، شما تو جلسه دادگاه فقط و فقط از خودت حرف بزن و دفاع کن، نه از مردم و جامعه و کشور. اینکه جمع ببندی یاعث میشه قاضی ازت بپرس میلیون ها ایرانی یا افغانستان دیگه که الان اونجا زندگی می‌کنند چه فرقی با شما دارند که شما اینجایی و اونا هنوز اونجا

در نهایت اینکه دوست عزیز: چه ایرانی چه افغانستانی، شما تو جلسه دادگاه فقط و فقط از خودت حرف بزن و دفاع کن، نه از مردم و جامعه و کشور.
اینکه جمع ببندی یاعث میشه قاضی ازت بپرس میلیون ها ایرانی یا افغانستان دیگه که الان اونجا زندگی می‌کنند چه فرقی با شما دارند که شما اینجایی و اونا هنوز اونجا