سومی که خیلی مهم و در بعضی از دادگاها قاضی سراغ مورد اول و دوم نمی‌ره و مخصوصا اگر وکیلت کارش رو برای ارائه مستندات خوب انجام داده باش، قاضی فقط چندتا سوال ازت می‌کنه تا مورد سوم رو بسنج. اینه که سعی نکن فریب بدی قاضی رو، دروغ عجیب غریب نگو یا سعی نکن حس دلسوزی قاضی رو برانگیزی که بخوای کمی پرونده رو به نفعت برگردونی ( مثلا قاضی از یکی پرسیده بود چرا تو افغانستان نموندی و ترک کردی و اومدی آلمان، طرف گفته بود افغانستان جای زندگی نبود)، قاضی یک مسئله عمومی که شامل همه جامعه بشه رو نه تنها ازتون قبول نمی‌کنه که می‌تونه علیه خودتون استفاده کنه

سومی که خیلی مهم و در بعضی از دادگاها قاضی سراغ مورد اول و دوم نمی‌ره و مخصوصا اگر وکیلت کارش رو برای ارائه مستندات خوب انجام داده باش، قاضی فقط چندتا سوال ازت می‌کنه تا مورد سوم رو بسنج.
اینه که سعی نکن فریب بدی قاضی رو، دروغ عجیب غریب نگو یا سعی نکن حس دلسوزی قاضی رو برانگیزی که بخوای کمی پرونده رو به نفعت برگردونی ( مثلا قاضی از یکی پرسیده بود چرا تو افغانستان نموندی و ترک کردی و اومدی آلمان، طرف گفته بود افغانستان جای زندگی نبود)، قاضی یک مسئله عمومی که شامل همه جامعه بشه رو نه تنها ازتون قبول نمی‌کنه که می‌تونه علیه خودتون
استفاده کنه