دوم اینکه: شما به پرونده ات مسلط باشی، مثلا اگر پرونده شما مذهبی آمادگی کامل داشته باشی و بتونی با دلایل خودت قاضی اگر ازت سوالی کرد قانعش کنی که حق با شماست. (دلیل ممکن سیاسی ، مذهبی، جنگ، بیماری... یا هر چیز دیگه باش )

دوم اینکه: شما به پرونده ات مسلط باشی، مثلا اگر پرونده شما مذهبی آمادگی کامل داشته باشی و بتونی با دلایل خودت قاضی اگر ازت سوالی کرد قانعش کنی که حق با شماست.
(دلیل ممکن سیاسی ، مذهبی، جنگ، بیماری... یا هر چیز دیگه باش )