شما چندتا وظیفه داری، اول اینکه حرفهایی که که چه وکیل گفته، چه خودت در جلسه اول خوب مرور کنی و اگر سوالی ازت شد خلاف اون چیزی نگی یا چند حرفی نشی

شما چندتا وظیفه داری،
اول اینکه حرفهایی که که چه وکیل گفته، چه خودت در جلسه اول خوب مرور کنی و اگر سوالی ازت شد خلاف اون چیزی نگی یا چند حرفی نشی