تو دادگاه دوم شما نمی‌تونی چیز خاصی بگی، وکیل همه کارها رو می‌کنه و حتی اگر موردی به پرونده ات اضافه شده باش بازهم وکیل به اطلاع قاضی می‌رسونه

تو دادگاه دوم شما نمی‌تونی چیز خاصی بگی، وکیل همه کارها رو می‌کنه و حتی اگر موردی به پرونده ات اضافه شده باش بازهم وکیل به اطلاع قاضی می‌رسونه