یا هر چیزی که شما میدونید لازم هست ومفیده وباید انجام داد .....با تشکر

یا هر چیزی که شما میدونید لازم هست ومفیده وباید انجام داد .....با تشکر