دوستان در مورد جواب منفی کمکی یا راهنمایی میتونید بکنید؟؟؟

دوستان در مورد جواب منفی کمکی یا راهنمایی میتونید بکنید؟؟؟