shayd yeki ye chiz bedone k be hame komak kone

shayd yeki ye chiz bedone k be hame komak kone