انگشت که من برداشتم شما باید یه وکیل بگیری و بگه اشتباه شده و درخواست مجدد بازبینی پرونده بده

انگشت که من برداشتم شما باید یه وکیل بگیری و بگه اشتباه شده و درخواست مجدد بازبینی پرونده بده