برای همین مطمئن هستم که به شما پیشنهاد دادم

برای همین مطمئن هستم که به شما پیشنهاد دادم