اونو دیگه نمیشه کاریش کرد منظورم انگشتی که تو آلمان دادید

اونو دیگه نمیشه کاریش کرد منظورم انگشتی که تو آلمان دادید
اونو دیگه نمیشه کاریش کرد منظورم انگشتی که تو آلمان دادید
akhe ma ba alman taraf nistim ma ba eurodock tarafim va ghanone dublin milad jan
akhe ma ba alman taraf nistim ma ba eurodock tarafim va ghanone dublin milad jan
بله درسته من قبلا این کارو برای یکی کردم و جواب گرفته
بله درسته من قبلا این کارو برای یکی کردم و جواب گرفته
age shoma angoshte dublino pak mikoni kheyli khodaee agha man jeloe shoma tazim mikonm