نامه غسل تنها کافی نیست دادگاه از شما نامه فعالیت هم میخواد

نامه غسل تنها کافی نیست دادگاه از شما نامه فعالیت هم میخواد
نامه غسل تنها کافی نیست دادگاه از شما نامه فعالیت هم میخواد
dostane man bade ye sal faaliat va dashtan name ghosl bazam rad shodn