موقعی که شما میرید اینترویو و اثر شما در میاد و ثبت میشه مشکل میشه بعدش

موقعی که شما میرید اینترویو و اثر شما در میاد و ثبت میشه مشکل میشه بعدش