ولی خوب الانم اشکال نداره شما احتیاج به نامه مسیحیت دارید دوست داشتید میتونم براتون بگیرم

ولی خوب الانم اشکال نداره شما احتیاج به نامه مسیحیت دارید دوست داشتید میتونم براتون بگیرم