شما قبل از اینتر ویو باید هماهنگ میکردید

شما قبل از اینتر ویو باید هماهنگ میکردید