کرفت برای پول خیلی سخت گیر، یکماه اگر قسطش یه روز دیر شه زنگ میزنه و اوقاتتو تلخ می‌کنه، برای همین من تا حالا به کسی توصیه نکردم. این اسمها رو پرو ازول و سازمان پناهندهای برلین به من داده برای همین از تخصصشون مطمینم، ولی شخصا فقط با شایرر در تماس بودم و چندبار به عنوان کمک دوستانم رفتم دفترش

کرفت برای پول خیلی سخت گیر، یکماه اگر قسطش یه روز دیر شه زنگ میزنه و اوقاتتو تلخ می‌کنه، برای همین من تا حالا به کسی توصیه نکردم. این اسمها رو پرو ازول و سازمان پناهندهای برلین به من داده برای همین از تخصصشون مطمینم، ولی شخصا فقط با شایرر در تماس بودم و چندبار به عنوان کمک دوستانم رفتم دفترش