این خانم کرفت که گفتید چطور بهتر از بقیه هست؟؟یا اونم بد اخلاقه....

این خانم کرفت که گفتید چطور بهتر از بقیه هست؟؟یا اونم بد اخلاقه....