پیشنهاد من اگر می‌خوای همه حُسن ها رو باهم داشته باشی، هایدی شایرر. ولی توجه کنید الان دیگه همه وکیل های خوب سرشون شلوغ، ولی من با خانم شایرر برخورد داشتم و چندبار دفترشون رفتم. اما هرکسی من می‌شناسم میگه اِشتاه‌مَن برای ایرانی ها بهتر. هرچند خیلی بد‌عُنق و وقت نده شده ...

پیشنهاد من اگر می‌خوای همه حُسن ها رو باهم داشته باشی، هایدی شایرر.
ولی توجه کنید الان دیگه همه وکیل های خوب سرشون شلوغ،
ولی من با خانم شایرر برخورد داشتم و چندبار دفترشون رفتم.

اما هرکسی من می‌شناسم میگه اِشتاه‌مَن برای ایرانی ها بهتر. هرچند خیلی بد‌عُنق و وقت نده شده ...