ولی اگر مشکلتون اقامت از هر نوعی جز پناهندگی من خودم خانم Heidi Schairer رو پیشنهاد می‌کنم، فوق العاده وکیل باسواد و درستکاری.

ولی اگر مشکلتون اقامت از هر نوعی جز پناهندگی من خودم خانم Heidi Schairer رو پیشنهاد می‌کنم، فوق العاده وکیل باسواد و درستکاری.