اگر موردت پناهندگی وکیل های خوب برای پناهندگی در برلین Berenice Böhlo, Julia Kraft and Rolf Stahmann خانم کرفت فقط برای پولش خیلی سخت گیر. هر کدوم از اینها که وقت بگیرید خوب. لطفا دقت کنید شما نیاز به دایه و دلسوز ندارید، نیاز به وکیلی دارید که تخصصش حقوق پناهنده ها باش. پس با دوتا عزیزم جونم فارسی زبان ها فریب نخورید. پتزلت اصلا وکیل پناهندگی نیست و وکیل ملک و املاک و حقوق اجاره است.

اگر موردت پناهندگی وکیل های خوب برای پناهندگی در برلین
Berenice Böhlo, Julia Kraft and Rolf Stahmann
خانم کرفت فقط برای پولش خیلی سخت گیر.
هر کدوم از اینها که وقت بگیرید خوب.
لطفا دقت کنید شما نیاز به دایه و دلسوز ندارید، نیاز به وکیلی دارید که تخصصش حقوق پناهنده ها باش.
پس با دوتا عزیزم جونم فارسی زبان ها فریب نخورید.
پتزلت اصلا وکیل پناهندگی نیست و وکیل ملک و املاک و حقوق اجاره است.