واسه همین هست که من دنبال ی وکیل دیگه هستم که بقول شما از شرایط ایران آگاه باشه هر چند بیشتر قاضی ها تمام شرایط رو بهتر میدونن

واسه همین هست که من دنبال ی وکیل دیگه هستم که بقول شما از شرایط ایران آگاه باشه هر چند بیشتر قاضی ها تمام شرایط رو بهتر میدونن