تو دادگاه نمیخواست کاری بکنه حداقل منو آماده میکرد واسه اینتر ویو ی نکاتی رو گوشزد بکرد ولی متاسفانه همین وقت هم واسه من نذاشت

تو دادگاه نمیخواست کاری بکنه حداقل منو آماده میکرد واسه اینتر ویو ی نکاتی رو گوشزد بکرد ولی متاسفانه همین وقت هم واسه من نذاشت