اخه اون از بالای همین فارسی زبونها دوتاش چهارتا شده ولی متاسفانه......بیخیال

اخه اون از بالای همین فارسی زبونها دوتاش چهارتا شده ولی متاسفانه......بیخیال