نه دوست ندارم بشینم پیشش درد دل کنم مثل الان شما ی چکیده از مراحل رو میگفت تمام بود

نه دوست ندارم بشینم پیشش درد دل کنم مثل الان شما ی چکیده از مراحل رو میگفت تمام بود