ولی واقعا این چیزها ملاک نیست

ولی واقعا این چیزها ملاک نیست