من این وکیل رو نمی‌شناسم، ولی میدونم وکیل خوب یا بد به وکیلی که هر وقت شما بخوای بهت وقت بده و یا بشین پای درد دل شما نیست. من درک می‌کنم که شما نگرانی ها و استرس هایی داری که نیاز به همزبونی داری

من این وکیل رو نمی‌شناسم، ولی میدونم وکیل خوب یا بد به وکیلی که هر وقت شما بخوای بهت وقت بده و یا بشین پای درد دل شما نیست.
من درک می‌کنم که شما نگرانی ها و استرس هایی داری که نیاز به همزبونی داری