اگه کمی راهنمایی میکرد به اینجا نمیکشید..

اگه کمی راهنمایی میکرد به اینجا نمیکشید..