حتی بهترین وکیل هم توانایی در مرحله اول نداره، چون چیزی برای دفاع یا حتی رد و تغییر وجود نداره

حتی بهترین وکیل هم توانایی در مرحله اول نداره، چون چیزی برای دفاع یا حتی رد و تغییر وجود نداره