من تا جایی که بتونم کمک میکنم حتما مخصوصا بعد از ۳ هفته دیگه چون این چند هفته درگیر این هستم که مدارکم رو بگیرم ببرم تایید و ویزامو بگیرم به امید خدا بعداش بیشتر کمک میکنم

من تا جایی که بتونم کمک میکنم حتما مخصوصا بعد از ۳ هفته دیگه چون این چند هفته درگیر این هستم که مدارکم رو بگیرم ببرم تایید و ویزامو بگیرم به امید خدا بعداش بیشتر کمک میکنم
من تا جایی که بتونم کمک میکنم حتما مخصوصا بعد از ۳ هفته دیگه چون این چند هفته درگیر این هستم که مدارکم رو بگیرم ببرم تایید و ویزامو بگیرم به امید خدا بعداش بیشتر کمک میکنم
👍👌