#درمان_ضعف_بینایی 🔰مردی برای چشمش از رسول اکرم صلی الله علیه واله درمان خواست 👈حضرت فرمود: 🔺برتوباد استفاده از سورمه که همانا روشنی چشم است 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

#درمان_ضعف_بینایی

🔰مردی برای چشمش از
رسول اکرم صلی الله علیه واله درمان خواست

👈حضرت فرمود:

🔺برتوباد استفاده از سورمه
 که همانا روشنی چشم است

🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
#درمان_ضعف_بینایی

🔰مردی برای چشمش از
رسول اکرم صلی الله علیه واله درمان خواست

👈حضرت فرمود:

🔺برتوباد استفاده از سورمه
که همانا روشنی چشم است

🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema