🔶 پيامبر خدا (ص): شستن دست‌ها، پيش و پس از غذا، شفايی براي تن و مايه بركت در روزی است... 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

🔶 پيامبر خدا (ص):

شستن دست‌ها، پيش و پس از غذا، شفايی براي تن و مايه بركت در روزی است...


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
🔶 پيامبر خدا (ص):

شستن دست‌ها، پيش و پس از غذا، شفايی براي تن و مايه بركت در روزی است...


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema