🚫از نوشیدن بیش از اندازه چای در وعده سحری اجتناب نمایید ! چون چای باعث افزایش دفع ادرار و از دست رفتن نمک های معدنی که بدن شما در طول روز به آن نیاز دارد میشود ! 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

🚫از نوشیدن بیش از اندازه چای در وعده سحری اجتناب نمایید !

چون چای باعث افزایش دفع ادرار و از دست رفتن نمک های معدنی که بدن شما در طول روز به آن نیاز دارد میشود !


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
🚫از نوشیدن بیش از اندازه چای در وعده سحری اجتناب نمایید !

چون چای باعث افزایش دفع ادرار و از دست رفتن نمک های معدنی که بدن شما در طول روز به آن نیاز دارد میشود !


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema