#از_جمله_علل_ضعف_حافظه_در_احادیث: 🔺خوردن سیب کال 🔺خوردن گشنیز 🔺پنیرمحلی بدون گردو 🔺خواندن نوشته های قبور 🔺نگرفتن ناخن 🔺خوردن کنجد 🔺مداومت برخوردن گوشت گاو 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

#از_جمله_علل_ضعف_حافظه_در_احادیث:

🔺خوردن سیب کال
🔺خوردن گشنیز
🔺پنیرمحلی بدون گردو
🔺خواندن نوشته های قبور
🔺نگرفتن ناخن
🔺خوردن کنجد
🔺مداومت برخوردن گوشت گاو


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
#از_جمله_علل_ضعف_حافظه_در_احادیث:

🔺خوردن سیب کال
🔺خوردن گشنیز
🔺پنیرمحلی بدون گردو
🔺خواندن نوشته های قبور
🔺نگرفتن ناخن
🔺خوردن کنجد
🔺مداومت برخوردن گوشت گاو


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema