‍ اين صحیح نیست که هر کس به بلا مبتلا شد، ما فوراً شروع کنیم پشت سر او حرف بزنیم و بگوییم چه کاری کرده است که مبتلا شده است؟ بعضی اوقات خود ما یکی دو تا کسالت و ناراحتی که برايمان پيش می آید، می گوییم: ای خدا، مگر من چه کاری کردم؟ نه خیر؛ گاهي چون کار بدی نکرده¬ای و پاک بوده‌اي این بلا را به تو می دهد. روایات داریم که انسانی که مبتلا می شود، در قیامت آن‌قدر مقام و درجه به او می دهند که روز قیامت می گوید: ای کاش بدن من را با قیچی چیده بودند تا در این عالم اجر و مقام آن را می گرفتم.( فقهالرضا7، ص 341.) 253/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ اين صحیح نیست که هر کس به بلا مبتلا شد، ما فوراً شروع کنیم پشت سر او حرف بزنیم و بگوییم چه کاری کرده است که مبتلا شده است؟ بعضی اوقات خود ما یکی دو تا کسالت و ناراحتی که برايمان پيش می آید، می گوییم: ای خدا، مگر من چه کاری کردم؟ نه خیر؛ گاهي چون کار بدی نکرده¬ای و پاک بوده‌اي این بلا را به تو می دهد. روایات داریم که انسانی که مبتلا می شود، در قیامت آن‌قدر مقام و درجه به او می دهند که روز قیامت می گوید: ای کاش بدن من را با قیچی چیده بودند تا در این عالم اجر و مقام آن را می گرفتم.( فقهالرضا7، ص 341.)

253/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir