‍ انواع مرگ ها موقعی که انسان در شکم مادر، چهار ماهه شد و روح در او دمیده شد، ملکی از طرف حق می آید و عمر او را می نویسد. عزت و ذلت او ، صحت و مريضي او، غنا و فقر او را می نویسد.موت و حیات او را هم آن موقع می نویسد؛ لکن اجل و مرگ، بر دو قسم است؛ مثلا شرکتي که ماشیني را می سازد، می گوید: موتور این ماشین، سی سال می تواند کار بکند. آخرین قدرت کار این ماشین، سی سال است؛ لکن به شرطي که به آن رسيدگي شود و درست استفاده كنند. اگر طبق قدرت آن، بر آن سوار کردید و مواظبت کردید، این ماشین سی سال عمر می کند؛ اما اگر سوار ماشین شدیم و تندتر از حد مجاز رفتیم و برخلاف موازین عمل کردیم رفتيم و تصادفی شد يا ماشین وارونه شد، این تقصیر سازنده ماشین نیست. سازنده ماشین گفت: اگر بعضی شرایط را رعایت بکنی، این ماشین، سی سال کار می کند. تو خودت ضوابط را مراعات نکردی لذا كمتر کار کرد.اجل¬ها هم همین‌طور است؛ ادامه دارد... 286/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ انواع مرگ ها
موقعی که انسان در شکم مادر، چهار ماهه شد و روح در او دمیده شد، ملکی از طرف حق می آید و عمر او را می نویسد. عزت و ذلت او ، صحت و مريضي او، غنا و فقر او را می نویسد.موت و حیات او را هم آن موقع می نویسد؛ لکن اجل و مرگ، بر دو قسم است؛ مثلا شرکتي که ماشیني را می سازد، می گوید: موتور این ماشین، سی سال می تواند کار بکند. آخرین قدرت کار این ماشین، سی سال است؛ لکن به شرطي که به آن رسيدگي شود و درست استفاده كنند. اگر طبق قدرت آن، بر آن سوار کردید و مواظبت کردید، این ماشین سی سال عمر می کند؛ اما اگر سوار ماشین شدیم و تندتر از حد مجاز رفتیم و برخلاف موازین عمل کردیم رفتيم و تصادفی شد يا ماشین وارونه شد، این تقصیر سازنده ماشین نیست. سازنده ماشین گفت: اگر بعضی شرایط را رعایت بکنی، این ماشین، سی سال کار می کند. تو خودت ضوابط را مراعات نکردی لذا كمتر کار کرد.اجل¬ها هم همین‌طور است؛
ادامه دارد...

286/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir