‍ بلا اقسامی دارد و کسانی که مبتلا هستند، تقریباً به پنج قسم تقسیم می شوند. این طوری نیست که هر کسی که مریض شد، از رحمت خدا دور است. این‌طور نیست که هر کسی مبتلا شد، اثر عمل او است. این طوری هم نیست که هر کسی در رفاه و خوشی باشد، او با خدا خیلی میانه اش گرم است. نمي شود دربارة هر کسی که مثلاً مریض شد، بگویند : آیا چه گناهی کرده است که همیشه مبتلا است؟ بلاهایی که خدا می دهد، اقسامی دارد. فقط یک قسم از کسانی که مبتلا می شوند، در اثر عمل آن‌ها است. اين‌ها یک عده خاصی هستند؛ اما عده ای هم هستند که، بلا، تازیانه سلوک آن‌ها است. 250/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ بلا اقسامی دارد و کسانی که مبتلا هستند، تقریباً به پنج قسم تقسیم می شوند. این طوری نیست که هر کسی که مریض شد، از رحمت خدا دور است. این‌طور نیست که هر کسی مبتلا شد، اثر عمل او است. این طوری هم نیست که هر کسی در رفاه و خوشی باشد، او با خدا خیلی میانه اش گرم است. نمي شود دربارة هر کسی که مثلاً مریض شد، بگویند : آیا چه گناهی کرده است که همیشه مبتلا است؟ بلاهایی که خدا می دهد، اقسامی دارد. فقط یک قسم از کسانی که مبتلا می شوند، در اثر عمل آن‌ها است. اين‌ها یک عده خاصی هستند؛ اما عده ای هم هستند که، بلا، تازیانه سلوک آن‌ها است.

250/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir