‍ امير المؤمنين علیه السلام دربارة متقين فرمودند: «گوش‌های خود را براي یاد گرفتن علم نافع، منحصر می‌كنند.» امام علم نافع چیست؟ حالا اگر کسي بخواهد علمی یاد بگیرد که نفع داشته باشد، چه علمی نافع است؟ علمی نافع است که نفع آن برای دین انسان، برای دنیای او و براي آخرت او، و اجتماع، مفید باشد. آن علم را برو یاد بگیر، نه علمی که موجب ضرر روحي يا جسمي باشد. 240/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ امير المؤمنين علیه السلام دربارة متقين فرمودند: «گوش‌های خود را براي یاد گرفتن علم نافع، منحصر می‌كنند.» امام علم نافع چیست؟ حالا اگر کسي بخواهد علمی یاد بگیرد که نفع داشته باشد، چه علمی نافع است؟ علمی نافع است که نفع آن برای دین انسان، برای دنیای او و براي آخرت او، و اجتماع، مفید باشد. آن علم را برو یاد بگیر، نه علمی که موجب ضرر روحي يا جسمي باشد.

240/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir