‍ مؤمنین، گوش و زبانشان را هرزه خرج نمی کنند. چيزي را گوش می دهند. که نفع دارد؛ آنچه را که نفع ندارد، گوش نمی دهد. همان طور که در مالت ولخرجي نمي کني، در گوش و زبانت هم همین‌طور؛ این قدر ولخرجی نکن؟ بله، اگر آشتي دادن ديگران باشد، بسیار خوب است. راهنمايی بکن، بسیار عالی است. ذکر خدا بگو، بسیار عالی است. تجارت بکن بدون زیاده روی، بسیار عالی است؛ اما ولخری نکن. گوش و زبان خود را کنترل کن. 237/خ/96 كانال رسمي آيت الله ناصري @Naseri_ir

‍ مؤمنین، گوش و زبانشان را هرزه خرج نمی کنند. چيزي را گوش می دهند. که نفع دارد؛ آنچه را که نفع ندارد، گوش نمی دهد. همان طور که در مالت ولخرجي نمي کني، در گوش و زبانت هم همین‌طور؛ این قدر ولخرجی نکن؟ بله، اگر آشتي دادن ديگران باشد، بسیار خوب است. راهنمايی بکن، بسیار عالی است. ذکر خدا بگو، بسیار عالی است. تجارت بکن بدون زیاده روی، بسیار عالی است؛ اما ولخری نکن. گوش و زبان خود را کنترل کن.

237/خ/96
كانال رسمي آيت الله ناصري
@Naseri_ir